Copyright.cz

Pojištění členů [ Klub českých turistů - komise ]

Úrazové pojištění KČT v roce 2005

V letošním roce je stejně jako loni uzavřeno skupinové úrazové pojištění pro členy KČT u České podnikatelské pojišťovny, a.s., se kterou byla uzavřena pojistná smlouva č. 0004238036.

Rozsah pojistného krytí i smluvní podmínky se nám podařilo zachovat na úrovni roku 2004 a proto se také nemění nic pro členy KČT, kteří se na organizovaných akcích zraní.

Pojištění se vztahuje na všechny členy KČT, kteří mají platný členský průkaz, tzn. mají vylepenou známku na rok 2005 s výjimkou členů sdružených v Asociaci tur. odd. mládeže (ATOM). Pojištěny jsou úrazy, ke kterým dojde na akcích organizovaných klubem. Pojištění se nevztahuje na individuální dopravu k těmto akcím, s výjimkou hromadné dopravy organizované KČT. Nárok na plnění vzniká v případě smrti úrazem, v případě trvalých následků v důsledku úrazu nebo trvá-li doba léčení více než stanovená doba. V tomto případě se plnění poskytuje zpětně od 1. dne léčení. Výše pojistných částek jsou patrné z této tabulky:


RIZIKO MLÁDEŽ DO 14 LET DOSPĚLÍ
Smrt úrazem 15 000,- 50 000,-
Odškodné (Kč/den) od 14. dne 50 Kè od 29. dne 100 Kč
Trvalé následky úrazu při tělesném poškození
od 5,1% do 25% 150 000,- 100 000,-
od 25,1% do 50% 2x 2x
od 50,1% do 75% 3x 3x
od 75,1% do 100% 4x 4x

V případě denního odškodného se plnění poskytuje v případě, že doba pracovní neschopnosti přesáhne dobu uvedenou v pojistné smlouvě tj. 15, resp. 29 dní. Zaměstnanci musí spolu s Hlášením o úrazu zaslat kopii neschopenky potvrzené zaměstnavatelem. OSVČ dokládají neschopenku potvrzenou OSSZ. Děti a důchodci neschopenku nepředkládají, stačí potvrzení lékaře o době léčení. Úrazy s kratší dobou léčení (popř. pracovní neschopnosti) než odpovídá příslušné věkové kategorii je bezpředmětné hlásit.

Stejně jako v minulých letech se toto pojištění se vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde při organizované turistice jak v ČR, tak i v zahraničí. Organizovaná turistika je v pojistné smlouvě definována následovně:

Turistickou akcí pro potřebu této smlouvy je turistická aktivita publikovaná v jakémkoliv kalendáři turistických akcí vydávaném odborem turistiky, oblastí, ústředím KČT nebo uvedená v zápise ze schůze příslušné složky KČT, konané před datem akce, nebo při značkařské akci dle vystaveného cestovního příkazu.

Je proto nanejvýš žádoucí tomuto ustanovení věnovat zvýšenou pozornost a potvrzovat pouze ty úrazy, ke kterým skutečně došlo na organizovaných akcích.

Pokud se vyskytne pokus o zneužití tohoto pojištění k odškodnění úrazu, ke kterému došlo při jiných aktivitách, nepotvrzovat hlášení o úrazu a dotyčného upozornit, že se pokouší o trestný čin pojistného podvodu a případ oznámit ústředí KČT...

Uplatnění nároku na plnění provede člen, který utrpí úraz z příčin, na které se pojištění vztahuje, na formuláři "Hlášení úrazu", který je k dispozici na kterékoli pobočce České podnikatelské pojišťovny nebo na internetových stránkách KČT: www.klubturistu.cz. Na této adrese naleznete také seznam všech poboček České podnikatelské pojišťovny, a.s. Hlášení člen vyplní, nechá si potvrdit účast od pořadatele akce na 2. straně Hlášení v rubrice "Použijte pro údaje, pro které nestačily předtištěné rubriky, např. náklady spojené s úrazem", přičemž doloží své členství v KČT platným členským průkazem. Po skončení léčení si nechá vystavit lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře, která je součástí tohoto formuláře. Protože lékařské potvrzení je placenou službou, nechá si pojištěný na tuto platbu vystavit účet, který přiloží k Hlášení (bude uhrazen pojišťovnou spolu s plněním).

Takto vyplněné hlášení spolu s kopií členského průkazu KČT s platnou známkou na letošní rok odešle na adresu pojišťovny:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s
Odbor likvidace pojistných událostí - Úsek životního pojištění
Budějovická 5
140 00 Praha 4


nebo předá na nejbližší pobočce pojišťovny.

Další informace o tomto pojištění můžete získat na ústředí KČT nebo na adrese:

PROFIMAK, s.r.o.
Ing. Petr Kamínek
Vratislavova 30
128 00 Praha 2
tel./fax: 224 912 598)
602 558 638
petr.kaminek@profimak.cz

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 15.04.2005 v 08:46 hodin