Copyright.cz

Obora Helena [ Obora ]

Výměra obory :
- zemědělská půda 78 ha
. lesní půda 196 ha
Celkem : 274 ha

Od počátku 90.let v oboře převažovaly dubové porosty výmladkového původu ve stáří 40 - 50 let s příměsí jehličnanů (smrk, jedle, borovice, modřín) ve staří 90 let.

Stavy a kvalita zvěře :
Studie Lesprojektu předpokládala cílový stav u zvěře dančí 100 ks. V roce 1985 byla vypuštěna zvěř mufloní v počtu 20 kusů. V roce 1986 bylo celkem 72 kusů, v roce 1991 - 110 kusů.

Charakteristika přírodních podmínek :
Podle Demka (1987) náleží území obory z geomorfologického hlediska do :
- Provincie Česká vysočina
- Soustavy IV Krkonošsko - jesenické
- Podsoustavy IVC Jesenické podsoustavy
- Celku IVC - 6 Zlatohorské vrchoviny
- Podcelku IVC - 6D Jindřichovské pahorkatiny
- Okrsku IVC - 6D - b Amalínská vrchovina

Amalínská vrchovina je plochou pahorkatinou budovanou zvrásněnými spodnokarbonskými břidlicemi, drobami, pískovci a slepenci, křidovými, neogenními a kvartérními, sedimenti a tvoří ji mísně zvlněný reliéf, modelovaný v pleistocénu kontinentálním ledovcem.
Nejvyšší bod území - Hraniční kopec má kótu 352 m.n.m.

Poměry klimatické :
- podle Atlesu podnebí ČSSR (1958) náleží území do oblasti B3 - mírně vlhké s mírnou zimou, pahorkatinné.
- podle klimatického členění (Ouitt 1971) náleží území do klimatické oblasti mírně teplé MT9

Charakteristika klimatické oblasti :
- průměrná teplota v lednu - 2 až - 3 °C
- průměrná teplota v červenci 17 až 18 °C
- roční srážky 600 až 700 mm
- počet dnů se sněhem 50 až 60 mm
- průměrná roční teplota 7,8 až 8,7 °C
- počet dnů se silným mrazem do 10 °C 15 až 25
- počet dnů se sněhovou pokrývkou do 20 cm 50 až 70
od 20 cm do 40 cm 15 až 20
nad 40 cm 1 až 5
- délka vegetační doby dnů 154 až 170


Poměry hydrologické :
Území obory náleží do úmoří Baltického moře, povodí Osoblahy 2 - 04 - 02, dílčího povodí Prudníku 2 -04 - 02 - 026, do kterého se vlévá Sádecký potok odvodňující území obory.

Poměry pedologické :
Půdní poměry jsou odvislé od matečné horniny, půdotvorných procesů, klimatu, reliéfu, vodního režimu a dalších faktorů.
Rozdílnost půd je charakterizována z hlediska morfologického, stratigrafického, fyzikálního, chemického, hydrického, ekologického.
Klasifikačního systému půd rozeznává ÚHUL (1993), rozeznává : skupinu, typ, subtyp a varietu.
Nejrozšířenějším půdním typem na území obory je kambizem typická mezotrofní.

Charakteristiky převládajících lesních typů :
- bohatá dubová bučina mařinková
- svěží dubová bučina šťavelová
- obohacená dubová bučina hluchavková
- vysýchavá dubová bučina lipnicová
- hlinitá dubová bučina šťavelová

Druhová skladba lesních porostů :
Borovice lesní, Bříza belokorá, Dub letní, Habr obecný, Jedle bílá, Jeřáb ptačí, Jasan ztepilý, Javor klen, Lípa malolistá, Modřín opadavý, Olše lepkavá, Osika obecná, Smrk ztepilý, Topol bílý, třešeň ptačí, Vrba bílá.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.divcihrad.cz
Typ záznamu: Obora
AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 20.04.2005 v 19:40 hodin