Copyright.cz

3.3. Židovská hudba

První pramen budoucího křesťanského bohoslužebného zpěvu. Bohaté informace hlavně ve Starém zákoně (o oslavných bojových hudebních projevech), těsné sepětí s bohoslužbou (převažuje bohoslužebná funkce). V době patriarchů a soudců převažuje hymnický charakter. Největší rozkvět v době králů (zvláště Davida a Šalamouna).
Nejvýznamnější forma = žalm (zhudebnění žalmů z Bible).
Způsoby přednesu:
  • antifonální (střídání dvou sborových skupin)
  • responsoriální (střídání sólového zpěvu a sborových odpovědí).
Recitace na jediném tónu s melodickým pohybem na konci. Avšak například v knihách Mojžíšových exponovaný koloraturní zpěv. Velký vliv na gregoriánský chorál.